top of page

BENDRAI APIE MUS IR PRIVATUMO POLITIKĄ

Veikdamas kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas ypatingai vertina Jūsų privatumą ir duomenų saugumą, todėl parengė šią Privatumo politiką (toliau – ), kurioje Jums pateikiama informacija apie tai, kaip tvarko Jūsų Asmens duomenis, užtikrina jų saugumą bei kitą informaciją susijusią su Jūsų Asmens duomenimis.

 

Privatumo politika Jums yra taikoma, kai:

 • lankotės mūsų interneto svetainėje www.expertlab.lt (toliau – Interneto svetainė),  mūsų socialinių tinklų paskyrose;

 • susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ar kitais elektroninių ryšių kanalais (pavyzdžiui, užpildžius paklausimo formą mūsų Interneto svetainėje);

 • sudarius su mumis sutartį pagal kurią mes teikiame paslaugas Jums;

 • esate mūsų partneriai, tiekėjai ar kiti asmenys, su kuriais mes esame sudarę sutartis ar bendradarbiaujame kitais pagrindais;

 •  registruojatės ir dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose, prenumeruojate mūsų naujienas;

 • kandidatuojate į mūsų siūlomą atvirą darbo poziciją ar norite atlikti praktiką;

 • kreipiatės kitais klausimais.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir kt.

 

Mūsų Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines (pavyzdžiui, nuorodų į socialinius tinklus). Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, jog ši Privatumo politika nėra taikoma, kai Jūs lankotės tokiose išorinėse svetainėse. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas ir kitas sąlygas.

 

ExpertLab užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir imasi tinkamų techninių bei organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

ExpertLab tvarko Asmens duomenis vadovaudamasi šia Privatumo politika ir laikydamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – BDAR) bei kitų taikomų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

 

Ateityje ši Privatumo politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į teisės aktus, ExpertLab veiklos pokyčius, todėl rekomenduojame periodiškai ją peržiūrėti ir su ja susipažinti.

 

MŪSŲ RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI BEI TERMINAI

 

Priklausomai nuo teikiamų paslaugų ar mūsų bendradarbiavimo pobūdžio mes tvarkome skirtingų kategorijų Asmens duomenis. Kiekvienu atveju užtikriname, jog tvarkome tik tuos duomenis, kurie yra būtini. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

 

Konsultacinių paslaugų suteikimo tikslais

 

Tam, kad vykdytume savo pareigas Jums ir galėtume sklandžiai bendradarbiauti procese nuo susipažinimo iki visiško sutarties įvykdymo, priklausomai nuo etapo, mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, mokesčių mokėtojo kodas, adresas/ darbo vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kitų komunikacijos kanalų duomenys (pavyzdžiui, socialinių tinklų paskyrų duomenys ir pan.), susirašinėjimo duomenys, darbo vieta, užimamos pareigos, klientų atstovų, darbuotojų, klientų, naudos gavėjų duomenys taip pat kiti duomenys, susiję su ikisutartiniais santykiais ar tarp Jūsų ir mūsų sudarytos sutarties vykdymu.

 

Mes netvarkome specialių asmens duomenų, tokių kaip: duomenų apie asmenų sveikatą, religines pažiūros, seksualinę orientaciją, duomenų apie asmenų teistumą, tačiau tam tikrais išimtiniais atvejais, kai tai išskirtinai reikalinga mūsų paslaugų teikimui arba vykdant imperatyvias įstatymų nuostatas, tokius duomenis mes tvarkyti galime.

 

Asmens duomenys, reikalingi Konsultacinių paslaugų teikimo tikslais, yra saugomi 10 (dešimt) metų po Jūsų paskutinės sudarytos paslaugų sutarties su mumis pasibaigimo, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir (ar) kiti teisės aktai.

Administravimo bei buhalterinės apskaitos vedimo tikslais

 

Tam, kad galėtume apskaityti ir saugoti mūsų sudarytas sutartis, tvarkyti mokėjimus, valdyti įsiskolinimus bei vesti buhalterinę apskaitą, mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei tokią informaciją rinkti privaloma), mokesčių mokėtojo kodas, pareigos, darbo vieta, adresas/ darbo vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, sąskaitos numeris, kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodoma informacija bei kita privaloma informacija reikalinga funkcijų vykdymui (įskaitant darbdavio funkcijas).

 

Asmens duomenys, kurie reikalingi Administravimo bei buhalterinės apskaitos vedimo tikslais, yra saugomi – įstatymuose nustatytais terminais, o kai įstatymas nenumato saugojimo terminų - 10 (dešimt) metų po Jūsų paskutinės sudarytos paslaugų sutarties su mumis pasibaigimo.

 

Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencijos tikslais

 

Teisinių prievolių vykdymui ir tapatybės nustatymui, mums gali būti taikomi įsipareigojimai numatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas). Teikdami paslaugas mes tvarkysime Asmens duomenis, siekdami įvykdyti savo Įstatyminius įsipareigojimus ir įgyvendinami principą „pažink savo klientą“

 

Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavo prevencijos tikslais mes (priklausomai nuo konkretaus atvejo) renkame Asmens duomenis apie: klientus, jų atstovus, darbuotojus, galutinius naudos gavėjus, jų šeimos narius: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys (dokumento pavadinimas, numeris, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė, asmens dokumente panaudota nuotrauka, parašo pavyzdys), informacija ar Klientas/ jo šeimos nariai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, pajamų šaltinis, informacija apie asmenį, ir kiti duomenys, kuriuos mes tvarkome teisinės prievolės vykdymo pagrindu.

 

Asmens duomenys, kurie reikalingi kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu prevencijos tikslais, yra saugomi:

 • Registracijos žurnalų duomenys popierine forma arba elektroninėje laikmenoje saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos.

 • Kliento tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, naudos gavėjo tapatybės duomenys, išmokos gavėjo tapatybės duomenys, tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, sąskaitų ir (ar) sutarčių dokumentacija (dokumentų originalai) turi būti saugomi 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos.

 • Dalykinių santykių su klientu korespondencija turi būti saugoma 5 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos popierine forma arba elektroninėje laikmenoje.

 • Piniginę operaciją ar sandorį patvirtinantys dokumentai ir duomenys ar kiti juridinę galią turintys dokumentai ir duomenys, susiję su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, turi būti saugomi 8 metus nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos.

 • Raštai, kuriais įforminami tyrimo rezultatai, saugomi 5 metus popierine forma arba elektroninėje laikmenoje.

Renginių organizavimo, vykdymo ir kvietimo į juos tikslu

 

Mes planuojame Jus kviesti į mokymus, seminarus ir kitus mūsų organizuojamus renginius. Informuojame, jog renginio metu Jūs galite būti fotografuojamas ar filmuojamas, nesutinkant su Jūsų atvaizdo naudojimu, maloniai prašome mus informuoti iki renginio ar bet kuriuo metu po jo.

 

Renginių organizavimo, vykdymo ir kvietimo į juos tikslu, mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos ar kiti Jūsų nurodyti duomenys, jei tokius nurodysite.

 

Asmens duomenys, kurie reikalingi renginių organizavimo, vykdymo ir kvietimo į juos tikslais, yra saugomi tol, kol galioja Jūsų sutikimas arba 5 metus nuo sutikimo davimo dienos.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu

 

Mes galime siųsti Jums pranešimus, naujienas, pasiūlymus bei kitą informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos ar kiti Jūsų nurodyti duomenys, jei tokius nurodysite.

 

Asmens duomenys, kurie reikalingi tiesioginės rinkodaros tikslu, yra saugomi tol, kol galioja Jūsų sutikimas arba 5 metus nuo sutikimo davimo dienos.

 

Įdarbinimo tikslu

 

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus ir/arba motyvacinius laiškus tiesiogiai mums mūsų svetainėje nurodytu elektroniniu paštu ar per mūsų interneto svetainėje esančią nuorodą, per darbo skelbimų portalus,ar kitu būdu, Asmens duomenis tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į laisvą darbo poziciją ar praktikos vietą atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami savo duomenis mums, siekdami įsidarbinti ar atlikti praktiką.

 

Įdarbinimo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 

Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija.

 

Asmens duomenys, kurie reikalingi įdarbinimo tikslu, yra saugomi tol, kol uždaroma atranka ir su kandidatu pasirašoma darbo sutartis.

Užklausų administravimo tikslais

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs kreipiatės į mus parašydami elektroniniu paštu, užpildydami užklausą Interneto svetainėje, skambindami telefonu ar atvykus pas mus į biurą.

Užklausų gautų elektroninių ryšių priemonėmis tikslais mes galime tvarkyti šiuos Jūsų Asmens duomenis:

Vardas, pavardė, IP adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas/ darbo vietos adresas, atstovaujamos bendrovės pavadinimas, ar kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikėte mums.

Asmens duomenys, kurie reikalingi užklausų administravimo tikslu, yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų užklausos gavimo dienos.

Socialinių kanalų administravimo tikslais

Socialinių tinklų (t. y. Facebook ir LinkedIn) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu mes rinksime tuos duomenis, kuriuos Jūs pateiksite, kaip socialinių tinklų naudotojai komentuodami, rašydami žinutes, išreikšdami emocijas naudodami mygtukus „patinka“, „dalintis“ ir kitomis emocijomis bei kitą komunikaciją.

Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

 

„Linkedin“ – https://www.linkedin.com/company/expertlab-consulting/

„Facebook“ – https://www.facebook.com/expertLabconsulting

 

Socialinių kanalų administravimo tikslais, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savanoriškai pagal socialinių tinklų privatumo taisykles: Jūsų socialinio tinklo profilio pavadinimas, profilio nuotrauka, mūsų paskyrose pateikti vieši komentarai, taip pat Jūsų užklausos mums.

 • , jog „Facebook“, „Linkedin“ paskyrose informacija saugoma pagal šių tinklų savininkų nustatytas sąlygas ir remiantis jų privatumo taisyklėmis bei jūsų pasirinktais privatumo nustatymais. Rekomenduojame perskaityti aukščiau nurodytų trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jomis, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jos naudoja Jūsų Asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų saugojimas mūsų socialinių tinklų paskyrose: mes Jūsų asmens duomenis socialinių tinklų paskyrose matysime tol, kol naudosimės savo paskyromis, nebent Jūs ištrinsite savo asmens duomenis iš jų, jūs paprašysite mūsų ištrinti savo asmens duomenis arba juos ištrinsime mes, tvarkydami savo paskyrose esančią informaciją.

KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • . Mūsų ir Jūsų sudaryta sutartis, kuri yra teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų Asmens duomenis;

 • . Jūsų pasirašytas sutikimas, kuriuo Jūs suteikėte teisę mums tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikime nurodytais tikslais ir tik jais (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais);

 

Teisėto intereso. Tam tikrais atvejais tam, kad mes galėtume atlikti savo veikloje kylančias užduotis, mes galime tvarkyti Jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu, bet tik tuomet, kai Jūsų interesai bei pagrindinės teisės nėra viršesni už šį interesą.

 

Teisinės prievolės. Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę.

 

KAM MES GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes turime teisę perduoti Jūsų Asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda įvykdyti su Jumis sudarytas sutartis, t.y. išorės konsultantams, vertėjams, notarams, advokatams ir kt., taip pat taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, IT bendrovėms, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjams, debesijos paslaugų teikėjams, apskaitos, apsaugos, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir kt. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir pagal mūsų nurodymus.

 

Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims ir tada,kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, teisėtvarkos institucijoms (policijai arba priežiūros institucijoms), arba siekiant užtikrinti mūsų ar mūsų klientų teises, darbuotojų ir išteklių saugumą.

 

Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės teritorijose (ES/EEE), tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už ES/EEE ribų. Jūsų Asmens duomenys už ES/EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

 

 • Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, su kuriais yra pasirašytos Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

 • Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą;

 • Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

 • Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už ES/EEE ribų.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Žemiau mes pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su ExpertLab vykdomu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 

Teisė susipažinti. Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis. Ši teisė apima, pvz., teisę gauti informaciją, kas tvarko Jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenys yra tvarkomi ir kokiu tikslu ExpertLab tvarko Jūsų asmens duomenis.

 

Teisė ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę prašyti, kad ExpertLab ištaisytų netikslius ar neišsamius Jūsų Asmens duomenis.

 

Teisė ištrinti duomenis. Jūs taip pat galite prašyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie yra nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba, jei manote, kad duomenų tvarkymas yra neteisėtas, arba manote, jog Asmens duomenys turi būti ištrinti, kad nepažeistume teisinio reikalavimo. Tam tikrais atvejais, esant įstatyminiam reguliavimui, kai atitinkamos jurisdikcijos teisės aktai draudžia mums ištrinti mūsų saugomus bei tvarkomus duomenis, mes tokios pareigos, net ir jums prašant, įvykdyti negalėsime, tačiau informuosime Jus apie mums taikomas prievoles.

 

Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę prašyti, kad ExpertLab apribotų duomenų tvarkymą. Ši teisė gali būti įgyvendinama, kai:

 

 • Jūs ginčijate duomenų tikslumą (tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti asmens duomenų tikslumą);

 • Kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;

 • Mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui teisėto intereso pagrindui (tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtas interesas yra viršesnis už Jūsų nurodomas priežastis).

 • į duomenų perkeliamumą. Jeigu Jūsų Asmens duomenys yra renkami automatiškai su Jūsų sutikimu arba tarpusavio sutartinių santykių pagrindu, Jūs galite prašyti, kad pateiktume Jūsų Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, Jūs taip pat galite reikalauti persiųsti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, tačiau atkreipiame dėmesį, kad tai galima padaryti tiktai esant techninei galimybei.

 

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Įstatymuose nustatytais atvejais, Jūs turite teisę nesutikti su atitinkamu savo Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pvz., Jūsų Asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais.

 

Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jeigu duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo.

 

Teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. Jūs bet kada galite atsisakyti mūsų siunčiamų pranešimų, kuriais siunčiame Jums informaciją apie mūsų organizuojamus renginius ar bet kokią kitą medžiagą, kuri, mūsų manymu, gali Jus sudominti. Savo atsisakymą galite bet kada pareikšti susisiekę su mumis.

 

JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI MUMS

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami apie tai informuoti mus.

 

Jeigu mums atskleisite kokius nors su bet kuriuo trečiuoju asmeniu (pvz., Jūsų darbuotoju, valdybos nariu, bendradarbiu, sutarties šalimi ir kt.) susijusius Asmens duomenis, privalote pasirūpinti, kad jie susipažintų su šia Privatumo politika ir prieš teikiant duomenis turėti jų sutikimą mums tokius duomenis pateikti.

 

Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius Asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

KUR GAUTI INFORMACIJĄ?

Jūs turi teisę kreiptis į mus siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

Mūsų kontaktiniai duomenys skelbiami interneto svetainėje www.expertlab.lt, taip pat mus galite pasiekti el. paštu labas@expertlab.lt.

Jeigu esate susirūpinę dėl galimo privatumo teisės pažeidimo arba kito teisės akto pažeidimo susisiekite su mumis el. paštu labas@expertlab.lt arba bet kuriuo iš kontaktų nurodytų mūsų Internetinėje svetainėje. Atsakingas asmuo išnagrinės perduos Jūsų skundą atsakingam darbuotojui ir pateiks informaciją apie tolimesnį skundo nagrinėjimą.

Jeigu esate nepatenkintas skundo išnagrinėjimu, turite teisę skundą teikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Taip pat turite teisę kreiptis į kompetentingos jurisdikcijos teismą.

Informacija apie instituciją, atsakingą už teisės aktų, susijusių su Asmens duomenų apsauga, laikymąsi:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, Vilnius

Tel. + 370 5 279 14 45

El.paštas: ada@ada.lt

 

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

 

Mes bet kada galime atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

 

Atnaujintą Privatumo politiką, iškart galite matyti Interneto svetainėje.

 

Apačioje nurodyta „Paskutinio atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 27 d.

bottom of page