top of page

KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1.     Sąvokos

Sutartis – ši konsultacinių paslaugų sutartis, kurią sudaro Bendroji dalis ir Specialioji dalis.

Klientas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris naudojasi ExpertLab teikiamomis Paslaugomis ir yra Sutarties šalimi.

ExpertLab – „ExpertLab“ prekės ženklą naudojanti įmonė, nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje.

Paslaugos – ExpertLab Klientui teikiamos teisinės ar kitos Paslaugos, numatytos Sutarties Specialiojoje dalyje arba dėl kurių teikimo yra susitarta Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis raštu.

Pavedimas – Kliento Sutartyje numatyta tvarka suformuluota užduotis ExpertLab.

Šalys – Klientas ir ExpertLab kartu.

 

2.    Paslaugos ir jų teikimo tvarka

 

2.1.  ExpertLab įsipareigoja veikti kaip Kliento patarėjas, atstovauti jo interesams ir teikti tokias Paslaugas, kokias Klientas užsakys šioje Sutartyje nurodyta tvarka.

2.2.  Klientas gali užsakyti Pavedimus ar Paslaugas raštu ar žodžiu, pateikdamas užsakymus telefonu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis ir kt. Šalys susitaria, kad visi Kliento darbuotojai ar kiti asmenys, veikiantys Kliento vardu, yra įgalioti užsakyti Paslaugas žodžiu ar raštu.

2.3.  Konkrečių Paslaugų teikimo sąlygos ir terminai, įskaitant kainą, yra įtvirtinami Sutarties Specialiojoje dalyje ir (arba) Šalių patvirtinami elektroninio ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu) ar kitais būdais raštu. Šalys susitaria, kad terminas „raštu“ čia ir toliau Sutartyje apima ir elektroninio ryšio priemones (pvz., el. paštą).

2.4.  ExpertLab Paslaugoms vykdyti gali pasitelkti trečiuosius asmenis. Klientas, pasirašydamas Sutarties Specialiąją dalį, patvirtina, kad yra informuotas, jog ExpertLab vienija platų ekspertų tinklą ir ExpertLab savo nuožiūra turi teisę parinkti Klientui tinkamiausią ekspertą. Kai Paslaugas Klientui teikia su ExpertLab susijęs ekspertas, turintis teisę teikti Paslaugas ExpertLab vardu, yra laikoma, kad Paslaugas suteikė pati ExpertLab.

2.5.  ExpertLab neteikia patarimų dėl finansinių sprendimų, taip pat neteikia konsultacijų vertinimo, apskaitos ar mokesčių klausimais (išskyrus atvejus, kai ExpertLab ir Klientas raštu susitaria kitaip).

2.6.  ExpertLab teikia konsultacijas, susijusias tik su Lietuvos Respublikos jurisdikcija, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip.

2.7.  ExpertLab gali pateikti savo nuomonę klausimais, susijusiais su kitų jurisdikcijų teise, bet tai nėra laikoma teisinių konsultacijų teikimu ir ExpertLab neprisiima atsakomybės už tokios pareikštos nuomonės teisingumą.

2.8.  ExpertLab įsipareigoja tik konsultuoti Klientą. ExpertLab nėra atsakinga už Kliento priimamus sprendimus ir (ar) jų pasekmes.

2.9.  Jeigu aiškiai raštu nėra sutarta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės, atsiradusios ExpertLab vykdant Pavedimą, priklauso ExpertLab. ExpertLab neperleidžia Klientui savo intelektinės nuosavybės teisių. Klientas turi teisę naudotis tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis tik tiems tikslams, kuriems jos yra suteiktos.

2.10.   Šalys susitaria, kad Paslaugos yra laikomos suteiktomis, kai ExpertLab pateikia Klientui savo Paslaugų rezultatą. Nuo šio momento ExpertLab turi teisę neatlikti jokių korekcijų. Papildomos korekcijos atliekamos tik naujai užsakius Paslaugas, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip.

3.   Atsiskaitymo už paslaugas tvarka

3.1.  Klientas įsipareigoja sumokėti ExpertLab mokestį už suteiktas Paslaugas. Tais atvejais, kai tai numatyta teisės aktuose, prie nurodyto atlyginimo bus pridedamas PVM.

3.2.  ExpertLab mokėtinas mokestis nurodomas Sutarties Specialiojoje dalyje arba dėl jo gali būti susitarta kitais būdais raštu.

3.3.  Jeigu atlyginimas skaičiuojamas pagal valandinį tarifą už laiką, Paslaugų teikimo tikslais praleidžiamą vykdant Kliento Pavedimą, skaičiuojamas visas laikas, sugaištas vykdant Pavedimą, įskaitant, bet neapsiribojant laiku, praleidžiamu vykstant pas Klientą arba bet kurį trečiąjį asmenį ar įstaigą, taip pat už telefoninius pokalbius, susijusius su Kliento reikalais, įskaitant pokalbius su Klientu, kitais Kliento patarėjais ar kitai šaliai atstovaujančiu teisės patarėju ir kt.

3.4.  ExpertLab gali atlikti veiksmus, kuriuos, jos nuomone, būtina ar patartina atlikti vykdant Pavedimą, ir, vykdydama Pavedimą, gali patirti pagrįstai reikalingų smulkių išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, transporto, vertimo, dokumentų kopijavimo, tarptautinių telefoninių pokalbių išlaidas, atlyginimą notarui ir t. t.), kurias įsipareigoja atlyginti Klientas.

3.5.  Sąskaitas ExpertLab išrašo Sutarties Specialiojoje dalyje numatytais terminais ir (arba) suteikusi Paslaugas ar jų dalį. Klientas įsipareigoja apmokėti ExpertLab sąskaitas jose numatytu terminu ar, jei terminas nėra numatytas, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitų gavimo dienos. Laiku neapmokėjus, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,05 % dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos tol, kol Klientas sumokės visas pradelstas sumokėti sumas.

3.6.  Pastabos ar pretenzijos dėl ExpertLab atliktų darbų apimties, kokybės ar sąskaitos sumos pateikiamos ExpertLab el. paštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, laikoma, kad Paslaugos suteiktos tinkamai.

3.7.  Jeigu Klientas laiku neapmoka ExpertLab išrašytos sąskaitos, ExpertLab turi teisę pradėti skolos išieškojimo procedūras ar perleisti reikalavimo teisę į skolą trečiajam asmeniui.

3.8.  Klientas įsipareigoja atlyginti ExpertLab išlaidas, kurias ši patirs išieškodama bet kokias pradelstas sumokėti sumas.

3.9.  Sąskaitos Klientui siunčiamos el. paštu be fizinio parašo Sutartyje nurodytu el. pašto adresu ar kitu Šalių sutartu būdu.

4.     ExpertLab teisės ir pareigos

4.1.  ExpertLab įsipareigoja sąžiningai ir rūpestingai teikti Paslaugas Klientui.

4.2.  ExpertLab įsipareigoja dėti visas pastangas, kad, teikiant Paslaugas Klientui, būtų išvengta interesų konflikto, o apie visus galimus interesų konfliktus būtų pranešta Klientui iš anksto.

4.3.  ExpertLab įsipareigoja sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti kitus pagal šią Sutartį prisiimtus ir pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomus vykdyti įsipareigojimus.

4.4.  ExpertLab turi teisę gauti Paslaugų kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

4.5.  ExpertLab turi teisę, Klientui vėluojant atsiskaityti už Paslaugas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį Sutartyje numatyta tvarka.

4.6.  ExpertLab turi teisę gauti iš Kliento reikiamą informaciją, kad galėtų sąžiningai ir rūpestingai vykdyti šią Sutartį.

5.     Kliento teisės ir pareigos

5.1.  Klientas turi teisę gauti tinkamos kokybės Paslaugas, atitinkančias visus teisės aktais nustatytus ir papildomai Pavedime numatytus teikiamų Paslaugų reikalavimus.

5.2.  Klientas įsipareigoja ExpertLab prašymu operatyviai suteikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus ExpertLab tam, kad ši tinkamai teiktų konsultavimo paslaugas. ExpertLab laikys, kad iš Kliento gauta informacija ir dokumentai yra išsamūs ir teisingi.

5.3.  Klientas įsipareigoja apmokėti už jam suteiktas Paslaugas sutarta tvarka ir terminais.

5.4.  Klientas taip pat turi ir kitas šioje Sutartyje bei kituose teisės aktuose tiesiogiai numatytas ar iš jų išplaukiančias teises ir pareigas.

6.     Informacijos perdavimas elektroninio ryšio priemonėmis, IT sistemos ir dokumentų originalai

 

6.1.  Klientas patvirtina, kad sutinka keistis informacija elektroninio ryšio priemonėmis. Klientas yra informuotas apie rizikas, susijusias su informacijos perdavimu elektroninio ryšio priemonėmis: pranešimai gali būti gauti pavėluotai arba gali būti nepristatyti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista arba pavogta ar atskleista tretiesiems asmenims. ExpertLab neprisiima atsakomybės už riziką, susijusią su informacijos perdavimu elektroninio ryšio priemonėmis, su sąlyga, kad ėmėsi visų protingų priemonių tam, kad būtų išvengta tokių nutikimų.

6.2.  Priemonės, kurių ExpertLab imasi tam, kad apsaugotų elektroninio ryšio priemonėmis perduodamą informaciją ir užtikrintų jos konfidencialumą bei išsaugojimą, tam tikrais atvejais gali blokuoti Kliento informacijos perdavimą elektroninio ryšio priemonėmis. Klientas, išsiuntęs svarbų elektroninį pranešimą, įsipareigoja papildomai susisiekti telefonu arba paprašyti, kad ExpertLab patvirtintų gavęs elektroninį laišką.

6.3.  ExpertLab naudoja komerciškai prieinamas IT sistemas, kuriose saugoma informacija apie ExpertLab klientus, jiems suteiktas paslaugas ir su jomis susijusius dokumentus.

7.   Konfidencialumas

7.1.  ExpertLab įsipareigoja užtikrinti visišką Kliento pateiktos informacijos, reikalingos ExpertLab Kliento Pavedimams vykdyti, konfidencialumą ir jos neatskleidimą tretiesiems asmenims, laikydamasi profesinės etikos taisyklių. ExpertLab turi teisę atskleisti tokią informaciją, kai to reikalauja įstatymai ar teismas bei kai tokia informacija naudojama Kliento Pavedimams vykdyti. ExpertLab išlieka pareigos, susijusios su konfidencialios informacijos apsauga Sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 (dešimt) metų po šios Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo momento.

7.2.  Klientas patvirtina, kad žino, jog ExpertLab gali būti teikusi, teikia ar ateityje teiks Paslaugas kitiems klientams, kurių interesai potencialiai nesutampa su Kliento interesais. ExpertLab įsipareigojimai vengti tiesioginio interesų konflikto taikomi tik kiekvieno konkretaus Kliento Pavedimo atžvilgiu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ir netaikomi jai pasibaigus.

7.3.  Jeigu teikiant Paslaugas būtina arba jei tokia prievolė kyla iš įstatymų, ExpertLab gali be atskiro Kliento sutikimo atskleisti tretiesiems asmenims (įskaitant notarus, vertėjus, bankus ir valstybės institucijas) su Klientu susijusią konfidencialią informaciją ir dokumentus.

7.4.  Jei Klientas duoda nurodymą ExpertLab teikiant Paslaugas naudotis kitų paslaugų teikėjų paslaugomis arba jei Klientas sutinka naudotis ExpertLab pasiūlytų kitų paslaugų teikėjų paslaugomis, ExpertLab turi teisę, jei nebuvo aiškiai susitarta kitaip, atskleisti jiems tokią konfidencialią informaciją ir medžiagą, kurią ExpertLab laiko būtina Pavedimui vykdyti.

7.5.  Klientas sutinka, kad ExpertLab gali atskleisti tretiesiems asmenims tai, kad Klientas yra ExpertLab klientas, taip pat Pavedimus, dėl kurių ExpertLab atstovavo Klientui, ir bendrą Klientui suteiktų paslaugų pobūdį. ExpertLab, komunikuodama apie savo teikiamas paslaugas, turi teisę naudoti Kliento vardą, suteiktų Paslaugų pobūdį, sandorio detales, neatskleisdama konfidencialios informacijos, taip pat naudoti Kliento prekės ženklą arba logotipą, išskyrus atvejus, kai Klientas nesutinka ir tai nurodo ExpertLab raštu.

7.6.  Klientas turi teisę, teikdamas žiniasklaidai informaciją apie ExpertLab įvykdytą Pavedimą, nurodyti, kad konsultacinę pagalbą teikė ExpertLab.

8.     Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

8.1.  Klientas patvirtina, kad jam žinoma, jog visi teisininkai, kaip profesionalūs konsultantai, privalo laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, platinimo kontrolę ir finansinių sankcijų taikymą reglamentuojančių teisės aktų ir kad ExpertLab turi teisę, o tam tikrais atvejais ir pareigą informuoti atitinkamas institucijas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius. Jeigu ExpertLab privalės pranešti apie įtartiną piniginę operaciją ar sandorį vykdydama Kliento Pavedimą, ExpertLab gali negalėti informuoti Kliento apie tai, kad buvo pranešta atitinkamoms institucijoms ir dėl kokių priežasčių.

8.2. Tam, kad įvykdytų įstatymo reikalavimus, ExpertLab turi gauti iš Kliento jo tapatybės įrodymus per ExpertLab nurodytą laikotarpį. Tam tikrais atvejais ExpertLab gali būti teisiškai įpareigotas patikrinti Kliento lėšų ir kito turto kilmę. Šiame punkte nurodytais tikslais ExpertLab turi teisę reikalauti atitinkamų dokumentų ir (ar) informacijos iš Kliento.

8.3. Dėl to Klientas įsipareigoja ExpertLab prašymu pateikti dokumentus, kurių pagrindu ExpertLab galėtų patikrinti Kliento ar Kliento atstovo tapatybę ir adresą ir gauti kitą įstatymų reikalaujamą informaciją. Klientas taip pat sutinka, kad ExpertLab gali perduoti atitinkamą informaciją kredito įstaigoms, jei kredito įstaigos paprašo šios informacijos atlikdamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos patikrinimus.

8.4.  Klientas patvirtina, kad jam žinoma ir jis sutinka, kad ExpertLab turi teisę nustatyti Klientą, Kliento vardu veikiančius asmenis ir Kliento galutinius naudos gavėjus.

8.5. Klientas pripažįsta ExpertLab teisę anksčiau nurodytais tikslais tvarkyti Kliento, jo atstovų ir savininkų, galutinių naudos gavėjų asmens duomenis. Klientas turės pareigą informuoti savo atstovus ir savininkus apie galimą jų asmens duomenų tvarkymą šioje dalyje numatytais tikslais.

8.6.  ExpertLab turi teisę atsisakyti vykdyti ar sustabdyti Pavedimo vykdymą ir pranešti atitinkamoms institucijoms, jei Klientas nepateikia reikalaujamos informacijos arba jei Kliento vykdomas sandoris yra įtartinas, arba yra įtarimų, kad lėšos yra naudojamos teroristų finansavimui ar pinigų plovimui.

8.7.  Klientas patvirtina, kad jam žinoma, jog tam tikrais įstatymų nustatytais atvejais ExpertLab gali atsirasti prievolė pateikti informaciją mokesčių administravimo ir muitinės institucijoms apie Kliento PVM mokėtojo kodą ir Kliento įsigytų paslaugų vertę. Be to, tam tikrais atvejais institucijos ir bankroto administratoriai gali reikalauti pateikti ExpertLab išrašytas sąskaitas ir jų priedus.

8.8.  Klientas patvirtina, kad supranta ir sutinka, jog prieš tai nurodyti atvejai, sudaro ExpertLab įstatyminę pareigą ir nėra profesinės paslapties pažeidimas ar konfidencialios informacijos atskleidimas.

9.     Atsakomybės ribojimas

9.1.  ExpertLab, jos darbuotojų, konsultantų ar kitų asmenų, teikiančių Paslaugas per ExpertLab, atsakomybė už Klientui padarytą tiesioginę žalą dėl netinkamai suteiktų Paslaugų, šios Sutarties ar teisės aktų pažeidimo, visais atvejais  ribojama 10.000 EUR (dešimties tūkstančių eurų) suma. ExpertLab kaltė yra būtinoji atsakomybės sąlyga. Bet kuriuo atveju ExpertLab atsakinga tik už Kliento tiesioginius finansinius nuostolius, Kliento patirtus ExpertLab vykdant Pavedimą. ExpertLab neatsako tretiesiems asmenims už veiksmus Kliento vardu, už netiesioginius nuostolius, negautą pelną, ekonominius nuostolius arba kitus nuostolius. ExpertLab nėra atsakinga už trečiuosius asmenis, dalyvaujančius Paslaugų teikimo procese. Šioje dalyje numatytas atsakomybės apribojimas netaikomas tais atvejais ir tokia apimtimi, kai atsakomybės apribojimas draudžiamas pagal taikomą teisę.

9.2.  Klientas įsipareigoja atlyginti ExpertLab už bet kokius trečiųjų šalių ieškinius ExpertLab, jei Pavedimo vykdymo metu ExpertLab už Klientą prisiima atsakomybę tokios trečiosios šalies atžvilgiu.

9.3.  ExpertLab neatsako už žalą, atsiradusią dėl Klientui suteiktos konsultacijos ar parengtų dokumentų, jeigu jie buvo naudojami ne tuo tikslu, kuriuo buvo parengti.

9.4.  ExpertLab atsako tiktai tam asmeniui, kuris sudarė Sutartį su ExpertLab, ir nėra atsakinga už galimai bet kuriam trečiajam asmeniui padarytą žalą. ExpertLab neprisiima atsakomybės už kitų konsultantų ar išorinių specialistų suteiktas paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar juos savo iniciatyva pasitelkė ExpertLab, ar Klientas, išskyrus ExpertLab vardu veikiančius ekspertus (Sutarties Bendrosios dalies 2.4 punktas).

10.  Duomenų apsauga

10.1.  ExpertLab rinks, kaups, naudos ir tvarkys Kliento ir su Klientu susijusių asmenų (pvz., darbuotojų, atstovų ir pan.) asmens duomenis laikydamasi visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga. Tikslai, kuriais ExpertLab, kaip duomenų valdytoja, tvarkys bendruosius duomenis, informaciją ir dokumentus bei asmens duomenis: (i) Paslaugų teikimas; (ii) ryšių su Klientais valdymas ir rinkodara; (iii) įstatymais numatytų įsipareigojimų vykdymas; (iv) ExpertLab paslaugų gerinimas bei (v) kiti tikslai, numatyti ExpertLab Privatumo politikoje. Tvarkoma informacija ir duomenys gali būti susiję su Klientu arba jo atstovais, bendrovėmis, filialais, padaliniais, darbuotojais, pareigūnais arba partneriais. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir savo teises – ExpertLab privatumo politikoje, skelbiamoje ExpertLab interneto svetainėje.

10.2.  Klientas patvirtina, kad jo ExpertLab pateikti duomenys yra tvarkomi teisėtai ir, jei reikia, duomenų subjektai yra supažindinti su ExpertLab privatumo politika.

10.3.  Klientas įsipareigoja informuoti ExpertLab, jei ir kokia apimtimi yra reikalingos kokios nors ypatingos jo asmens duomenų apsaugos priemonės. Jeigu ExpertLab nėra konkrečiai informuota, laikoma, kad jos taikomos ir įgyvendintos saugumo priemonės visiškai atitinka visus atitinkamų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir Kliento reikalavimus.

10.4.  Įvykdžiusi Pavedimą, ExpertLab turi teisę saugoti ir kaupti visus atitinkamus su Pavedimu susijusius dokumentus ir darbo rezultatus tokį laikotarpį, kuris, ExpertLab manymu, yra tinkamas, bet jokiu būdu ne trumpiau ir ne ilgiau nei reglamentuoja taikomi įstatymai. Dokumentui ir darbo rezultatai gali būti saugomi ir kaupiami skaitmenine arba popierine forma.

 

11.  Sutarties nutraukimas

11.1.   Klientas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikdamas rašytinį pranešimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo, jei Sutarties Specialiojoje dalyje nėra numatyta kitaip.

11.2.   ExpertLab turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikdama rašytinį pranešimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki nutraukimo, jei Sutarties Specialiojoje dalyje nėra numatyta kitaip.

11.3.   ExpertLab turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikdama rašytinį pranešimą ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki nutraukimo, jei Klientas praleidžia atsiskaitymo terminą už ExpertLab suteiktas Paslaugas daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.4.   ExpertLab turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, raštu įspėjusi Klientą ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, jei Klientas nebendradarbiauja, kyla įtarimas dėl pinigų plovimo, teroristų finansavimo arba yra siejamas su panašių nusikalstamų veikų padarymu arba ketinimu jas padaryti, neatliekami mokėjimai arba dėl kitų pateisinamų priežasčių.

11.5.   Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau – nenugalimos jėgos aplinkybės), pvz., Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, turintys poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Tokiu atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

11.6.   Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

11.7.   Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jei pranešimas nebuvo pateiktas laiku, nuo pranešimo pateikimo momento. Jei Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, patirtą dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

11.8.   Sutartį nutraukus ar pasibaigus, Klientas įsipareigoja nedelsdamas apmokėti už visas iki Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo dienos ExpertLab jam suteiktas Paslaugas ir patirtas išlaidas.

12.      Baigiamosios nuostatos

12.1.   Sutarties Bendroji dalis gali būti keičiama vienašališkai ExpertLab iniciatyva. Sutarties Bendroji dalis skelbiama ExpertLab interneto svetainėje. Sutarties Specialioji dalis gali būti keičiama tik abiem Šalims dėl to susitarus raštu.

12.2.   Sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

12.3.   Bet koks iš šios Sutarties kylantis ar su ja susijęs ginčas sprendžiamas derybomis. Nepavykus susitarti taikiai, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

12.4.   Visi pagal šią Sutartį teikiami pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita perduodama informacija privalo būti teikiama raštu, įskaitant el. paštą, ir bus laikoma tinkamai pateikta, jei bus įteikta asmeniškai, išsiųsta per kurjerį, registruotu paštu, paprastu laišku ar el. paštu Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytais Šalių adresais.

12.5.   Kiekviena Šalis įsipareigoja nedelsdama informuoti kitą Šalį apie bet kokį Sutarties Specialiojoje dalyje nurodytų jos kontaktinių duomenų pasikeitimą.

12.6. Sutarties Specialioji dalis pasirašoma dviem egzemplioriais, iš kurių po vieną paliekama kiekvienai Šaliai. Vėlesni sutarčių pakeitimai taip pat sudaromi rašytiniais ir pasirašytais egzemplioriais arba apsikeičiant pasirašytais dokumentais pdf formatu (ar skenuotais dokumentais), nebent Šalys Sutartį sudaro nuotoliniu (elektroniniu) būdu. Jei tekstai bus parašyti ir lietuvių, ir anglų kalba, viršenybę, esant vertimo neatitikimui, turės tekstas lietuvių kalba.

12.7. Šalys susitaria, kad ši Sutartis taip pat gali būti pasirašoma tiek kvalifikuotu, tiek nekvalifikuotu elektroniniu parašu. Nekvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta Sutartis prilyginama pasirašytai rašytiniu parašu. Klientas patvirtina, kad Sutartį pasirašys naudodamasis patikima dokumentų pasirašymo programa ir toks Sutarties pasirašymo būdas Šalims yra priimtinas.

bottom of page